کلینیک تخصصی لکنت سیاوش عطایی 09121623463 :: الگوي فعاليت سلول هاي عصبي مغز افراد مبتلا به لكنت زبان متفاوت است

لکنت شکن , قیمت دستگاه لکنت شکن , دانلود نرم افزار لکنت شکن برای موبایل , قیمت دستگاه لکنت زبان , دستگاه لکنت شکن چیست , خرید دستگاه لکنت شکن , قیمت دستگاه درمان لکنت زبان , درمان لکنت زبان در بزرگسالان با طب سنتی , دستگاه لکنت شکن pff ,

بخش اول : گفتار طبيعي وويژگيهاي آن
بخش دوم: توصيف لكنت و انواع آن
بخش سوم :علل بروز لکنت (stuttering)
بخش چهارم: اصلاح لکنت (stuttering)

بخش اول : گفتار طبيعي وويژگيهاي آن
گفتار يكي از نمودهاي عيني زبان است كه در ايجاد ارتباط مردم با يكديگر اهميت بسيار دارد گفتار را مي توان توليد شفاهي تكواژهاي يك زبان معين دانست و صداها تنها زماني به گفتار تبديل مي شوند كه بتوانند واحدهاي آوايي معنا دار( تكواژها) را توليد كنند
برخی گفتار را رشته هاي آوايي مي دانند كه بر طبق الگوهاي خاص سازمان يافته و براي ايجاد ارتباط به كار مي روند برخي ديگر گفتار را عبارت از همه صداهايي مي دانند كه براي نشان دادن كلمات و ديگر واحدهاي زبان به كار مي روند(Ball,Rahlly1999) وقتي كسي در گفتار دچار ضايعه يا نارسايي مي شود ارتباط مفيد و موثر او با جهان خارج دستخوش نابساماني مي شود نوع و ميزان مشكلات گفتار به سن وجنس فرد مبتلا به آنها بستگي دارد
براي آنكه پيامي از گوينده به شنونده برسد مجموعه پيچيده اي از عمليات فيزيكي بايد انجام گيرد كه به زنجيره گفتار(speech chain) موسوم است زنجيره گفتار با فعاليت شيميايي در مغز گوينده كه پيام را مي سازد آغاز مي شود و اين بخش با رسيدن پيام به ماهيچه هايي كه در اندامهاي گفتاري قرار دارند پايان مي يابد و نتيجه آن يكسري حركات فيزيكي در اندامهايي از قبيل قفسه سينه،حنجره،زبان و غيره مي باشد در اثر اين حركات جريان هوا از اندامهاي گفتار عبور كرده و بخش آيروديناميك گفتار ادامه مي يابداندامهايي كه در اين بخش فعال هستند عبارتند از پرده هاي صوتي، زبان، لبها،نرم كام وكه توليد ويژگيهاي گفتار را بر عهده دارند
بخش فيزيكي زنجيره گفتار شامل تغييراتي است كه توسط اندامهاي گفتار بر روي جريان هوا انجام مي شود تا از گوينده به شنونده برسدپس از آن پيام به شنونده مي رسد و طي فرايندهاي پيچيده شنيداري توسط شنونده درك مي شودبا بررسي زنجيره گفتار مي توان دريافت كه گفتار داراي سه مرحله است:
۱توليد ۲انتقال ۳دريافت از آنجا كه تنها مراحل توليد و انتقال پيام در ارتباط با لكنت قرار دارند در اين مقاله اين دو مورد بررسي خواهد شد و مرحله سوم يعني دريافت پيام مورد بحث قرار نمي گيرد
در مرحله توليد و انتقال پيام، مغز و اندام هاي گفتاري دخيل هستند بدين ترتيب كه نخست يك فكر در مغز به وجود مي آيد و پس از تبديل به نمادها به نواحي تنفسي مخصوص طنين و آوا فرستاده مي شود سپس هوا به ناحيه دهان باز مي گردد و به وسيله حركت زبان و گذر از دندانها و لبها تغيير شكل مي يابد مجموعه اين فرايندها به ايجاد كلمات و جملات يك زبان خاص مي انجامدو فكر كه بدين ترتيب به صورت كلمات در آمده است به وسيله شنونده دريافت مي شود
چهار فرايند زير در توليد گفتار مشاركت دارند:
تنفس(respiration) كه نيروي توليد صوت را به وجود مي آورد براي توليد صوت به وجود يك جريان هواي متحرك نياز است كه اين جريان هوا مي تواند توسط ششها،حنجره ويا نرم كام توليد شود بيشتر صداهاي زبان از طريق جريان هوايي موسوم به جريان هواي ششي برون سوي توليد مي شود و جريان هواي حنجره اي و نرم كامي كمتر در توليد صداهاي زباني استفاده مي گردد
۲واكسازي (phonation)كه عبارت است از توليد صوت بر اساس وضعيت پرده هاي صوتي پرده هاي صوتي كه به آن تارهاي صوتي نيز گفته مي شود دو بافت عضلاني هستند كه در بالاي ناي و در داخل حنجره قرار دارند در هنگام سخن گفتن هوا از ششها به طرف ناي رانده مي شود و از آنجا داخل حنجره مي شود در حنجره بسته به اينكه پرده هاي صوتي نسبت به هم چه وضعيتي داشته باشند انواع واكسازي صورت ميگيرد اگر لبه هاي پرده هاي صوتي كاملا به هم نزديك شوند به طوري كه عبور جريان هوا باعت لرزش و ايجاد ارتعاش در آنها گردد واكسازي واكدار اتفاق مي افتد مانند صداي/ Z /که مي توان با قرار دادن انگشت بر روي حنجره لرزش پرده هاي صوتي را در هنگام توليد واج هاي واكدار حس كرد در مقابل براي توليد برخي واجها كه به بي واك موسومند وضعيت پرده هاي صوتي به گونه اي ا ست كه عبور جريان هوا بدون هيچ گونه ارتعاشي از ميان پرده هاي صوتي صورت مي گيرد اگر لبه اين پرده ها كاملا از هم دور و فضاي ميان آنها كه چاكناي نام دارد كاملا باز باشد عبور جريان هوا بارامي و بدون ايجاد ارتعاش صورت مي گيرد كه به آن واكسازي بي واك مي گويند صداهايي از قبيل /k/ جزو اين دسته اند
۳ طنين(intonation) كه ويژگي منحصر به فرد صداي گوينده را مشخص مي كند و حاصل صوتي است كه از مسير سر و گردن گوينده مي گذرد چگونگي ارتعاش پرده هاي صوتي ، صدايي را ايجاد مي كند كه همان ماده اوليه گفتار است اين صداي اوليه به هنگام عبور از مجراي گفتار دستخوش تغييرات بسياري مي شود انقباض پرده هاي صوتي سبب كوتاهتر شدن آنها و پديد آمدن صداي زير يا نازك مي شود انبساط پرده هاي صوتي آنها را بلندتر مي كند و صداي بم يا كلفت پديد مي آيد فشار زيادتر هوا بر پرده هاي صوتي صدا را بلندتر و فشار كمتر هوا صدا را آهسته تر مي كند به طور كلي پرده هاي صوتي مي توانند در حدود ۱۷۰ حالت گوناگون به خود بگيرند
۴توليد(articulation) كه عبارت است از حركات دهان و زبان و ديگر اندامهاي گفتار كه صوت را تبديل به آواهايي ميكند كه گفتار را به وجود مي آورنددر بالاي حنجره گذرگاهي براي عبور هوا وجود دارد كه حلق ناميده مي شودحلق به بيني و دهان باز مي شود ديواره هاي حلق و همينطور نرم كام،زبان،لبها و آرواره ها همگي مي توانند به حركت درآيند چناچه در وضعيت اين اندامهاي توليدي تغييري حاصل شود،صدايي كه از حنجره بيرون ميآيد تغيير خواهد كرد (Ball,Rahilly 1999)
در گفتار طبيعي ابتدا فرايندهاي عصبي گفتار انجام مي شود سپس اندامهاي تنفسي به توليد جريان هوا مي پردازد و جريان هوا از اندامهاي گفتار كه شامل حنجره، حلق، حفره دهان ،حفره بيني،نرم كام ،ملاز،زبان و لبها مي باشد عبور مي كنداين جريان هوا در حين عبور از اندامهاي گفتار به موانعي برخورد مي كند و چگونگي عبور هوا از اين موانع به توليد اصوات يك زبان معين مي انجامد در گفتار طبيعي صداها و حاصل تركيب آنها يعني واژه ها بايد مطابق استاندارد زباني گوينده باشد در واقع گفتار طبيعي از طريق يكسري حركات ماهيچه اي دقيق و هماهنگ توليد مي شود كه در تنفس،واكسازي و توليد دخيل هستند اين حركات ماهيچه اي توسط مغز آغاز و هماهنگ مي شود(laver1994) يكي از ويژگيهاي گفتار هنجار و طبيعي رواني (fluency) مي باشدو لكنت زبان اختلالي است كه در بعد رواني گفتار رخ مي دهدمنظور از رواني،سلاست و فصاحت گفتار است كه شامل سه عامل ساختاري سرعت، استمرار و سهولت در توليد مي باشد منظور از سرعت در گفتار تعداد كلمات يا سيلابهاي ادا شده در واحد زمان است استمرار مربوط به سهولت حركت از واجي به واجي بين سيلابها و از يك عبارت به عبارت ديگر است سهولت در توليد يك پديده عصبي – حركتي ناشي از هماهنگي بين تنفس و واكسازي و توليد مي باشد هر گونه اختلال در استمرار برنامه ريزي و اجراي توليد ، آهنگ گفتار و يا تركيبي از اين عوامل باعث ايجاد پديده اي به نام نارواني خواهد شد(محمد زاده ۱۳۷۴ :ص۱۵) اگر چه لكنت اختلالي است كه در بعد رواني گفتار اتفاق مي افتد اما هر نارواني در گفتار را نمي توان لكنت ناميدبه طور خلاصه مي توان گفت آنچه در گفتار طبيعي رخ مي دهد به اين شكل است كه فرد قبل از صحبت كردن نفس مي كشد و پرده هاي صوتي به هم نزديك مي شوند هواي ششها به تدريج آزاد مي شود و به آرامي از شكاف بين پرده هاي صوتي مي گذرد كه اين باعث لرزش پرده ها و ايجاد صدا مي گردد صدا از حلق گذشته و براي توليد بيشتر آواهاي گفتار مستقيما وارد دهان مي شود و براي توليد آواهاي خيشومي مثل //m و /n/ وارد حفره بيني (خيشوم) مي گرددنرم كام، زبان ، آرواره و لبها نيز به شكلي حركت مي كنند و صدا را طوري تغييرمي دهند كه تبديل به آواهاي گفتاري گردد

بخش دوم: توصيف لكنت و انواع آن
لكنت زبان يكي از مهمترين اختلالات گفتاري است كه از كهن ترين ادوار در ميان جوامع بشري شايع بوده است فردي كه لكنت دارد در ميان اصوات،هجاها و يا كلمات دچار گير، مكث ، كشش و تكرار مي شود لكنت زبان معمولا با حركات بدني مانند تكان دادن دست سر و گردن و همراه است مكانيسم پيدايش اين اختلال در واقع نوعي گرفتگي (اسپاسم) در عضلات مربوط به تكلم مي باشد كه اين گرفتگي اگر از نوع مداوم (تونيك )باشد شروع تكلم با مكث طولاني و قفل شدن كلام در شروع تكلم مي باشد كه اين حالت را stammering گوينداگر گرفتگي متناوب (كلونيك) باشد تكلم در شروع مشكل چنداني ندارد و در حين صحبت كردن واجهاي تشكيل دهنده يك كلمه از يكديگر جدا جدا بيان مي شوند كه اين حالت را stuttering گويند(ضیائی وشیرزادی۱۳۷۵:ص۱۳۵) ما در اين مقاله هر دو عنوان را با لكنت زبان معادل گرفته و به تفكيك اين دو از يكديگر اصرار نداريم
در مورد لكنت زبان تعاريف زيادي ارائه شده كه اين نشان دهنده اختلاف آراء صاحبنظران است اما به طور كلي مي توان گفت لكنت عبارت است از تكرار ، مكث ، گير يا كشيده گويي صداها ، هجاها و يا كلمات در طول زنجيره گفتار(دهقانی هشتجین۱۳۷۰:ص۳۲)
طبق پژوهش هاي به عمل آمده از هر هزار كودك در حدود هفت نفر دچار لكنت زبان هستند اگر چه لكنت در افراد سنين مختلف مشاهده مي شود اما در كودكان ۶- ۲ سال بيشتر شايع است پسرها سه برابر بيش از دختر ها دچار لكنت مي شوند لكنت بيشتر كودكان در طول رشد و بالغ شدن بر طرف مي شود و طبق آمار تنها يك در صد افراد بالغ دچار لكنت هستند افراد لكنتي از نظر هوش عموما طبيعي و حتي بالاتر از طبيعي اند مشكلات روحي و عاطفي از جمله اضطراب ، حساسيت زياد از حد ، دست پاچگی و ترس و افسردگی در بین آن ها شایع استاین افراد معمولا گوشه گیرند و از تماس با افراد دیگر خودداری می کنند
لکنت (stuttering) بر حسب تظاهر بالینی آن به تکرار، کشیده گویی ،گیر و مکث تقسیم می شود(دهقانی ۱۳۷۰:ص۳۴) در نوع تکرار در موقع صحبت کردن ، صدا یا هجای اول کلمه چندین بار تکرار می شود مثلا وقتی فرد می خواهد بگوید : می خوام برم خونه به این ترتیب آن را تکرار می کند : می می می خوام به به به برم خو خو خو خونه
(mi mi mixam be be beram xu xu xune)
در نوع کشیده گویی فرد ، صدا یا هجا را بیش از حد معمول در کلمه می کشد و سرعت گفتار خیلی کم می شود مثلا فرد برای ادای جمله بالا می گوید : میــــــــــخوام بـــــــــــرم خــــــــونه (miiiiiixam beeeeeram xuuuuune)
در نوع گیر فرد روی صدا یا هجای خاصی در کلمه گیر می کند و نمی تواند آن را ادا کند این گیر ممکن است یک تا چند ثانیه طول بکشد مثلا فرد جمله بالا را به صورت زیر بیان می کند: مخوام برم خونه (m……mixam b……beram x……xune)
در نوع مکث، فرد صدا یا هجا یا کلمه ای را می گوید و مکث می کند و بعد صدا یا هجا یا کلمه بعدی را می گوید مثلا جمله بالا را به صورت زیر بیان می کند می——- خوام به—— رم خو—— نه (mi—– xam be—– ram xu—–ne)
در مورد گفتار طبیعی گفتیم که یکی از ویژگی های آن استمرار است و یکی از مهمترین موانع استمرار مکث می باشد مکث به صورت افراطی در گفتار باعث عدم استمرار گفتار خواهد شد(محمد زاده۱۳۷۴:ص۱۵) مکث در گفتار به دو صورت مکث پر و مکث خالی دیده می شود مکث خالی یک درنگ خاموش است در حالی که مکث پر درنگی است همراه با گفتار که شامل استارت کاذب ،محک زدن گفتار و تکرار آن است افراد لکنتی معمولا سعی دارند مکث را پر کنند حتی گاهی با خندیدن و
با مشاهده موارد بالینی این نتیجه به دست آمده است که معمولا نمی توان از نظر جایگاه یا شیوه تولید الگوهای خاصی برای اشکال بر روی صداها به دست آورد یعنی نمی توانیم بگویم مثلا افراد، بیشتر در تولید چه واج هایی مشکل پیدا می کنند البته مواردی مشاهده شده که فرد لکنتی معمولا بر روی صدای خاصی گیر می کند و در تمام موقعیت ها، بر روی تمام کلمات، و نیز در همه اوقات این مشکل پیش نمی آید(دهقانی۱۳۷۰:ص۳۶) مثلا در جایی واج /d/ را به راحتی می گوید در حالی که در کلمه بعدی که ساده تر نیز است بر روی همین واج یک یا چند ثانیه گیر می کند اما افراد لکنتی وقتی به سن جوانی و بزرگسالی برسند روی صداهای خاصی دچار لکنت می شوند چون معمولا تلقین به خویشتن سبب می شود که فرد لکنتی تصور کند حتما روی آن صداهای خاص گیر خواهد کرد و هر وقت این تصور در او به وجود می آید گیر روی آن صدای خاص نیز اتفاق می افتد بعضی از این افراد ممکن است در مواقعی کاملا روان صحبت کنند مثلا با اعضای خانواده و دوستان نزدیک خیلی راحت و بدون گیر صحبت می کنند ولی در ارتباط با افراد غریبه، صحبت کردن با معلم ، در کلاس یا با تلفن این گیر ها به حد اکثر خود می رسند در بعضی موارد که لکنت شدید است هر سه نوع گیر، تکرار و کشش در گفتار مشاهده می شود

بخش سوم :علل بروز لکنت (stuttering)
علت ابتلا به لکنت بر خلاف بیشتر اشکالات گفتاری هنوز نا شناخته است برخی از مولفان لکنت (stuttering) را به مشکلات شخصیتی نسبت می دهند گروهی آن را ناشی از مشکلات پزشکی می دانند و بر خی دیگر نیز این اختلال را در چهار چوب مشکلات ارتباطی قرار می دهند مولفان متعددی کوشش کرده اند تا پدیده جهان شمول بودن لکنت را بر اساس علت شناسی آن تبیین کنند از دیدگاه روان تحلیل گری لکنت (stuttering) یک روان آزردگی یا نوعی واپس روی است که بین هیستری تبدیل و روان آزردگی وسواس و یا در چهارچوب یک سازمان یافتگی پارانویایی که فرد الکن بر اساس دفاع های وسواسی و هیستریکی خویشتن بنا می کند قرار دارد و چون هر کس می تواند یک یا چند نشانه واپس روی را در وهله ای از زندگی خود نشان دهد پس مشاهده این پدیده در سراسر جهان و در خلال قرنها شگفت انگیز نیست(دادستان۱۳۷۹:ص۷۳)
برخی لکنت (stuttering) را یک اختلال در تکامل بخصوص در قسمت تولید (articulation) می دانند که بیان و روانی گفتار را مختل می کند از این دیدگاه اگر چه علت معلوم نیست اما مکانیسم آن پیدایش گرفتگی( اسپاسم) در عضلات مربوط به تکلم می باشد و گاهی این گرفتگی به اندازه ای شدید است که نه تنها عضلات مربوط به تکلم بلکه عضلات تنفسی و حتی عضلات گردن و فک نیز گرفتار می گردند و و گرفتگی در گردن و صورت بیمار قابل رویت است (ضیائی وشیرازی۱۳۷۵:ص۱۳۴)
ترس ،کمرویی، شتابزدگی در گفتار، تنفس نا منظم، عدم اعتماد به نفس، تنبیه بدنی در کودکان چپ دست ، احساس حقارت و وراثت از سوی محققین مختلف به عنوان علل بروز لکنت (stuttering) ذکر گردیده اند اما در این میان نظریه ای که بیشتر جلب توجه می کند نظریه ای است تحت عنوان تئوری نارسایی تفکر زبانی – نظری اساس این تئوری بر این عقیده استوار است که الکنها واجد یک مشکل در پردازش افکار و اندیشه های خود در قالب زبان می باشند(ادواردپیشون۱۹۷۱) این مشکل که نارسایی تفکر زبانی – نظری به آن اطلاق می شود منجر به گرفتگی زبان یا لکنت می گردد مدافعان این نظریه معتقدند که ورای هر لکنت، اختلال ،نا پختگی و نارسایی در تکامل زبان وجود دارد و الکنها افرادی هستند که از شکل دادن به اندیشه های خود در قالب زبان حتی برای خود نیز عاجزند بر اساس این نظریه دو شیوه تفکر انسانی وجود دارد:
۱ شیوه تفکر حسی – عملی که تجسم ذهنی به کمک تصاویر یا خاطرات حسی و یا تصور حرکات در ذهن است
۲ شیوه تفکر زبانی نظری که در این شیوه، تفکر کلمات را به خدمت می گیرد و به صورت کلام در می آید برای این منظور فرد بایستی دارای بی واسطگی زبان باشد یعنی افکار او بدون واسطه شکل کلمات را به خود بگیرند و شخص بدون مکث خارج از حد طبیعی بتواند تفکر خود را مطابق الگوهای زبانی اظهار نماید طراحان این تئوری معتقدند که افراد الکن فاقد بی واسطگی زبان می باشند در این افراد اول فکر پدید می آید و سپس در قالب کلمات شکل می گیرد مثل اینکه این افراد مجبور به ترجمه زبانی هستند که به آن تکلم می کنند به این حالت نارسایی تفکر زبانی نظری گفته می شود عواملی که سبب ایجاد این نارسایی در فرایند تفکر- زبان می شوند عبارتند از:
۱ توارث :
این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث در لکنت به شکل انتقال ژنتیکی آن موافق نیستند بلکه معتقدند که فرد زمینه های روانی و سرشتی از قبیل هیجانها و اختلالات عاطفی را به ارث می برد و عوامل بیرونی با تاثیر در این زمینه ها سبب بروز لکنت می شوند
۲ دو زبانه بودن :
دو زبانه یا چند زبانه بودن کودک سبب اختلال در نظم دهی زبان و بیان آن در قالب الگوهای قابل پذیرش جامعه می شود چرا که هر زبان قوانین ساختی مخصوص خود را دارد و گزینش یکی از آنها بدون متاثر شدن از الگوهای زبانی دیگر در کودکان دوزبانه میسر نیست
۳ عوامل روانی :
نامساعد بودن محیطی که کودک در آن به سر می برد، تعارضات عاطفی ناشی از روابط خانوادگی، محرومیت از مادر و اختلال در ارتباط کلامی بین مادر و فرزند و تجربه های ناخوشایند کلامی کودک موجب اختلال در تمایل فرد به صحبت کردن است
۴ تاخیر در گفتار :
تحقیقات نشان داده که ۲۷% لکنتی ها دچار تاخیر در تکلم بوده اند این تاخیرها نمودهای گوناگونی دارند مثل تلفظ نادرست همخوانها یا تشحیص ندادن آنها از همدیگر، حذف همخوان آخر کلمه و یا توقف کودک در مرحله کلمه – جمله این تاخیرات چنانچه با برخوردهای ناهنجار محیطی توام شود باعث لکنت می شود
۵ نارسایی ذهنی عمومی :
طراحان این نظریه معتقدند که یک نارسایی عمومی هوشی نیز موجب اختلال در کنش نظم دهنده زبانی میشود این نظریه بر پایه مشاهدات کلینیکی نشان داده که حدود ۱۵% الی ۲۸% لکنتی ها در بین افراد عقب مانده وجود دارند
۶ فعالیت بیش از حد تفکر حسی – عملی :
این نظریه بالا بودن بهره هوشی را سبب عدم تعادل بین تفکر حسی- عملی و تفکر زبانی نظری می داند تئوری پردازان نارسایی تفکر زبانی – نظری عقیده دارند که به کودک نباید اجازه داد بیش از حد با مفاهیم زیبایی شناختی و یا مکانیکی و یا حتی با مفاهیم اخلاقی فراتر از سطح ذهن خود آشنا شود
اگر چه نظریه پردازان مختلف لکنت (stuttering) را به سازمان یافتگی روان آزرده وار رفتارهای آموخته شده در تعامل با والدین و اطرافیان ناهماهنگی های ادراکی و عصبی – عضلانی و بالاخره به عوامل ژنتیکی نسبت داده اند و هر یک نیز با پا فشاری بر موضع خود خواسته اند ثابت کنند که علت این اختلال به آسانی قابل شناسایی است اما هنوز هم پس از قرنها مشاهده تحلیل و تشخیص تدارک روشهای درمانگری عامیانه و علمی نتوانسته اند به علت اصلی این مشکل گفتار پی برند پس باید پذیرفت که وقوع این پدیده به یک علت خاص محدود نمی شود و قبول این نکته به منزله پذیرش نقطه پایان این بحث های پایان ناپذیر است چرا که به رغم تمامی این موضع گیریها الکن ها همواره دچار لکنت بوده و هنوز هم هستند با این حال پیشرفتهای چشمگیری در قلمرو روشهای درمانگری به وقوع پیوسته اند و شاید این روشها بتوانند در آینده علت و چگونگی اثر بخشی و یا عدم تاثیر روشهای مختلف درمانگری را آشکار کنند و از این راه دستیابی به علت یا علل لکنت (stuttering) را نیز امکان پذیر سازند

بخش چهارم: اصلاح لکنت (stuttering)
اگر چه در برخی از موارد لکنت (stuttering) خود به خود کاهش می یا بد و حتی با افزایش سن از بین می رود اما امکان پا بر جا ماندن آن و موانعی که می تواند در زمینه ارتباطی به وجود آورد توجیه کننده اقدامهای درمانی هستند
همه مولفان در این باب هم عقیده اند که هر اندازه درمان لکنت (stuttering) زودتر آغاز شود به نتایج سریعتر و بهتری منجر خواهد شد درمانگری باید بین ۵ تا ۷ سالگی آغاز شود در گذشته روشهای گوناگونی برای درمان کسانی که گرفتار لکنت (stuttering) بوده اند به کار برده اند صدها نفر از آنها را عمل جراحی کرده اند وسایل بسیار و هزینه های هنگفت صرف شده است تا به گفتار مبتلایان به لکنت (stuttering) مهارت بخشند از روش هیپنوتیسم در درمان لکنت استفاده شده است همچنین برای ایجاد برتری در یک طرف مغز از داروهای گوناگون استفاده کرده اند ولی هیچ یک از این درمانها به طور کامل موفق نبوده است از آنجا که لکنتی ها در کنترل کردن عضلات اندامهای گویایی دچار مشکل هستند بسیاری از درمانگران توجه خود را به این جنبه معطوف می کنند آنها به کسی که دچار لکنت است یاد می دهند تا در موقعیت های اضطراب آور پاسخهای فیزیکی خاصی بدهد
روشهای تازه تری برای کنترل تنفس کنترل حنجره زبان لبها و فک کسی که گرفتار لکنت (stuttering) است مورد استفاده قرار گرفته اند با استفاده از یکی از این شیوه ها به او می آموزند که سرعت صحبت را کم و آهسته کند به شیوه دیگری به او یاد می دهند که وقتی که احساس می کند در صحبت با زحمت و مشکل روبرو خواهد شد صحبت خود را قطع کند و پس از کشیدن نفس عمیق به صحبت خود ادامه دهد
یکی از متخصصان گفتار و زبان به کسانی که گرفتار لکنت (stuttering) هستند توصیه می کند که پیش از شروع صحبت آه بکشند او علت آنی لکنت را قفل شدن و گیر کردن پرده های صوتی می داند
در شیوه دیگری که شیوه جریان هوا نام دارد به فرد توصیه می شود تا نفس عمیقی بکشد و اجازه دهد در هنگام سخن گفتن هوا بیرون بیاید این کار به او کمک می کند تا گفتارش روان شود
به بعضی از کسانی که گرفتار لکنت (stuttering) هستند می آموزند تا خودشان به گیر کردن زبانشان پی ببرند و از آن جلوگیری کنند به آنها کمک می کنند تا به این آگاهی برسند که تکان دادن سر و دست فشردن ماهیچه های صورت بستن چشم به تاخیر انداختن کلمه های ترس آور و مانند آنها تاثیری در روانی گفتار آنها ندارند و فقط از روانی گفتار و جریان طبیعی کلمه ها جلوگیری می کنند
بیشتر متخصصان گفتار و زبان سعی می کنند تا به فرد کمک کنند تا نگرش و نگرانیهایش را در مورد شیوه گفتارش تغییر دهد گروهی از کسانی که لکنت (stuttering) دارند می گویند که لبهایشان در هنگام سخن گفتن باز نمی شود به آنها می آموزند که چگونه با این حالت مقابله کنند
بعضی از کسانی که لکنت (stuttering) دارند چون هنگام گیر کردن زبانشان بسیار ناراحت می شوند و احساس خجالت می کنند اغلب از صحبت کردن می ترسند و همین ترس آنها را بیشتر به سوی لکنت (stuttering) هدایت می کند
در شیوه های درمانی قدیم بیشتر سعی می شده است که لکنت (stuttering) برطرف شود ولی امروزه سعی بر این است که فرد بر ترس از لکنت غلبه کند و بتواند به راحتی اشکال خود را آشکار کند و بدون احساس ترس و شرم و خجالت حرف بزند
در سالهای اخیر کسانی که در مورد لکنت (stuttering) مقاله یا کتابی نوشته اند خودشان نیز لکنت (stuttering) داشته اند پژوهشگر سرشناس گفتار و زبان چارلز ون راپیر خودش نیز لکنت (stuttering) دارد او سالهای پی در پی تلاش کرد تا خود را از بند لکنت (stuttering) رها کند اما روز به روز مشکلش بیشتر می شد او می گوید:زمانی که متوجه شدم نباید لکنت زبانم را پنهان کنم توانستم بر مشکلم غلبه کنم بسیاری از افراد لکنتی حتی در مشاغلی به موفقیت دست یافته اند که ارتباط زیادی با گفتار دارد افرادی از قبیل وینستون چرچیل یا هنرپیشه معروف مارلین مونرو
بر اساس نظر وان پیر (۱۹۷۳) ضمن آنکه برخی از درمانگران به تالیف چندین روش برای درمان بیماران خود می پردازند روی آوردهای درمانگری لکنت (stuttering) را می توان در ۶ مقوله طبقه بندی کرد
– درمانگریهای مبتنی بر تلقین انحراف توجه و اقناع
– درمانگریهای مبتنی بر تنش زدایی
– درمانگریهای مبتنی بر آهنگ گفتار و مهار بازده
– درمانگریهای مبتنی بر تنبیه و تقویت
– درمانگریهای مبتنی بر نظریه سیبرنتیک
– روان درمانگریها٬ دارو درمانگریها و گروه درمانگریها

به طور کلی می توان گفت لکنت (stuttering) اختلالی است که در روانی گفتار روی می دهد و اگر چه دلایل زیادی برای آن ذکر گردیده اما دلیل قطعی آن هنوز روشن نیست این اختلال در میان پسران بیشتر شایع است نسبت به دختران در بسیاری از موارد با رسیدن به سن بلوغ این اختلال در کودکان برطرف می شوداما در بعضی موارد تا بزرگسالی ادامه میابد روشهای درمانی گوناگونی برای درمان لکنت (stuttering) از سوی متخصصین پیشنهاد شده است که ما به ذکر پاره ای از آنها به صورت اجمالی بسنده کردیم

کتابنامه

۱ادوارد،پیشونلکنت زبان ماهیت و درمان آنترجمه الما داودیانمرکز نشر دانشگاهی تهران۱۳۶۵
۲ دادستان، پریرخ اختلالهای زبان: روشهای تشخیص و بازپروری انتشارات سمت ۱۳۷۹
۳دهفانی هشتجین، یاور اختلال در زبان و گفتار انتشارات راد ۱۳۷۰
۴—————— اختلالات زبانی در زبان فارسی نشر دانش امروز ۱۳۷۰
۵—————– لکنت (stuttering) : نظریه ها و درمان انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۱۳۶۹
۶ضیائی، سید جلال- مصطفی شیرزادی اختلالات تکلم انتشارات کنکاش ۱۳۷۵
۷محمد زاده، حسین آسیب شناسی و سبب شناسی لکنت (stuttering) انتشارات آیدین ۱۳۷۴
۸ Laver, john Principles of phonetics, Cambridge University 1994
۹ Bal, Martin J Rahilly, john Phonetics: the science of speech, Arnold1999

تازه ترین ها:

الگوي فعاليت سلول هاي عصبي مغز افراد مبتلا به لكنت زبان متفاوت است
محققان دانشگاه فرانكفورت آلمان دريافتند مركز سخن گفتن در بخش جلويي نيمه چپ مغزافراد مبتلا به لكنت فعاليت كمتري دارد وبرعكس همين بخش در نيمه راست مغز فعاليت زيادي دارد
بنابراين گزارش اين تحقيق نشان مي دهد درمان موفقيت آميز لكنت زبان با استفاده از تغيير الگوي فعاليتي مغز امكانپذير است

محققان كلينيك دانشگاهي فرانكفورت درمقايسه افراد مبتلا به لكنت زبان با افراد عادي دريافتند مركز سخن گفتن در بخش چپ مغزآنها فعاليت كمي دارد و بخش راست مغز آنها فعال تر است و سپس بدنبال يك درمان موفقيت آميز موفق شدند اين پيش فعالي سمت راست را به سمت چپ منتقل كنند

تگ ها

درباره : گفتار توان گستر

دلایل استفاده از لکنت شکن دیجیتال توسط درمانگردر سایر کشورها: یک- داشتن دانش استفاده از آن توسط درمانگر ، زیرا اطلاعات پایه ای از آکوستیک ، الکترونیک ، کامپیوتر ، روانشناسی به انضمام آسیب شناسی گفتار و زبان را می طلبد . دو- داشتن فرهنگ استفاده از آن توسط درمانجو، زیرا بکار بردن دستگاه در طول مدت شش ماه تا یکسال هر روز و هرروز بدور از تحت تاثیر قرار گرفتن توسط اطرافیان و دوستانی که توان مالی تهیه آنرا ندارند ، تا حصول نیجه نهایی الزامیست . لازم به ذکر است که قیمت لکنت شکن در حال حاضربین دوازده تا شانزده میلیون تومان است ، لذا به دلیل محدودیت مالی شرکت تهیه کننده ، این دستگاه به صورت استیجاری و امانت در طول مدت درمان ، پس از ارزیابی اولیه دراختیار فرد متقاضی قرار داده خواهد شد . سه- داشتن صرفه اقتصادی، نسبت به حضور در جلسات درمانی هفتگی . چهار - دنبال کردن پروتکل درمانی هفتگی توسط درمانجو، بنا به صلاحدید درمانگر در طول دوره درمان . پنجم - الزام به ارسال روزمره نتایج درمان توسط درمانجو به صورت فایل صوتی از طریق پیام رسانهای جمعی ، حتی پس از بهبود کامل به مدت یکسال به منظور جلوگیری از پدیده بازگشت لکنت زبان the model speaker, rather than providing a non¬distorted motor template for the person who stutters to match, instead provides a pacing or rhythmic one (Johnson & Rosen, 1937); a perspective that would appear consistent with Kalinowski et al’s findings. It is worth noting that all of those mentioned above have also been levelled at the fluency enhancing properties of delayed auditory feedback (DAF), which we discuss below. (The relationship between choral speech and DAF is an important one, and we return to this with regard to therapy in chapter 14.) Shadowed speech This is a type of cued speech which is very closely related to choral and unison versions. Technically, shadowed speech occurs where there is a slight delay between the speech of the model speaker and the person who stutters, as opposed to the simultaneous output produced during unison and choral speech. The difference is that while with choral speech the speaker knows exactly what the model speaker is going to say, shadowed speech can be used to follow the novel speech of the model speaker. Like choral/unison speech, shadowing can produce dramatic results (Cherry & Sayers, 1956; Kelham & McHale, 1966), but like them the gains in fluency tend to be lost once the stimulus of the model speaker has ended. Because of this, the use of choral or shadowed speech is now rare, and usually confined only to moments in therapy or assessment, where it is considered important to have the client experience a moment of fluency, albeit in the knowledge that this method of producing it will not provide any basis for sustainable improvement. What is interesting from our present perspective, however, is the potential relationship between shadowed speech and delayed auditory feedback. As we will see in chapter 16, the fluency enhancing effect of shadowed and choral speech has been put to use in devices which use DAF and frequency auditory feedback (FAF) to approximate the effects of speaking alongside other speakers. Delayed auditory feedback It is now over 40 years since Goldiamond and colleagues first stumbled on the potential fluency enhancing effects of delayed auditory feedback (Flanagan, Goldiamond, & Azrin, 1958, 1959; Goldiamond, 1965). Findings from the earliest experiments centred around the vicarious discovery that some people who stuttered experienced improved fluency when they put on headphones and heard their speech played back to them with a slight time delay. (Some readers may already have experienced DAF as an echo effect when speaking on a poor transcontinental telephone line.) Commonly, DAF also results in reduced fluency in nonstuttering speakers (Fukawa, Yoshioka, Ozawa, & Yoshida, 1988; Stuart, Kalinowski, Rastatter, & Lynch, 2002), although Fukawa et al. observed that people who stutter were significantly more likely to be affected by DAF than nonstutterers, and that male nonstutterers were more susceptible to the effect than females. Most noticeably, Goldiamond (1965) found a tendency for speakers to slow their rate of speech in an effort to counteract the disruptive influences of the delayed feedback. Particularly, at around 250 ms delay[1] (0.25 of a second) a prolonged speech pattern was produced, where vowels became disproportionately more stretched than con-sonants. The further finding that the extent of the prolonged speech could be controlled by altering the delay times lead to the development of a number of “prolonged speech” programs which used DAF in a systematic way to elicit fluent speech. (See chapter 12 as to how prolonged speech programs have developed.) During the early stages of therapy, DAF was set to encourage excessive prolongation, usually around 250 ms. When clients were able to demonstrate 100 percent fluency in their speech at this delay setting, the next stepwise decrease in DAF (usually in 50 ms increments) was introduced to encourage a slightly faster rate of speech. Again, the client learned to control fluency using decreased prolongation associated with the reduced DAF. The procedure was then repeated at incrementally reduced delay levels, with clients having to demonstrate completely fluent speech at each one before progressing to the next decreased DAF setting. Eventually, the client reached the point where he was able to maintain fluency without any delay in auditory feedback (e.g., Curlee & Perkins, 1969, 1973). At this time it was thought that the fluency enhancing effects of DAF could be explained simply as by¬products of the slower rate speech that it produced. During the mid-1970s and through the 1980s there was a lull in DAF research as clinicians looked to alternative ways of slowing speech for therapy. It was not until the early 1990s when a resurgence of interest occurred, largely driven by findings that increased fluency could indeed result under DAF at normal and even fast rates of speech (e.g., Stuart & Kalinowski, 1996). This finding has led to a new generation of clinicians and researchers becoming interested in DAF as a treatment option for stuttering. We examine the more recent applications in relation to therapy elsewhere (see chapter 14). Aside from the therapeutic implications, the early findings that DAF could enhance fluency for at least some people who stutter led to a number of theories of stuttering, based on the assumption that timing perception is disturbed. Summary There is a range of evidence that points to the notion that stuttering is associ¬ated with disrupted auditory processing, although the exact nature of this disruption remains obscure. Shadowed speech can produce high levels of fluency, but this may have little to do with any timing misperception induced by a faulty processing system; we know that unison speech similarly produces high levels of fluency with no delay. We also know that DAF and FAF can have dramatic fluency enhancing effects for some people who stutter, yet others remain DAF and FAF negative, for reasons which are currently unknown. Also, and as we see in chapter 14, there are reports from some people who stutter that the effects of altered feedback can wear off over time. Perhaps these findings suggest that distraction may play as big a part in inducing fluency as correcting any misperception of a disrupted auditory timing processing system? As we see in chapter 2, brain studies have shown differences in functioning between people who stutter and control group speakers across linguistic and motor areas. The dichotic listening procedure provides one testable method of determining hemispheric dominance for lin¬guistic decoding, and findings from such studies, though far from definitive, lend tentative support to the idea that auditory processing too might be a product of the right hemisphere, at least in some people who stutter. One of the biggest issues faced is that auditory processing is just one part of the communication chain and does not occur in a vacuum. Both production and perception theories must allow for the fact that one is affected by the other. This can lead to a chicken and egg situation, as brought into sharp focus in the criticism of Harrington’s theory of linguistic rhythm and auditory feedback: it can be almost impossible to determine what is cause and what is effect. Key points • The deaf population is the only one in which stuttering is underrepresented. • Stuttered speech may be improved under a number of conditions which serve to disrupt or alter auditory feedback, such as masking, delayed auditory feedback (DAF), frequency altered feedback (FAF), choral and unison speech. • People who stutter may be more reliant on auditory feedback than those who do not stutter. • The Buency enhancing effects of altered feedback devices may work by convincing the brain that the speaker© speech is actually the product of an external speech source. • There is evidence that, like processing for speech production, audi¬tory processing for speech may be a product of right hemisphere processing amongst older children and adults who stutter. • It has been argued that stuttering might result due to misperception of the timing of stressed vowels in speech (Harrington, 1988). • It is possible that auditory processing anomalies may in fact merely represent Cknock-onCeffects of a dehcit that are in essence produc¬tion based. Further reading Harrington, J. (1988). Stuttering, delayed auditory feedback and linguistic rhythm. Journal of Speech and Hearing Research, 31, 36-47. Aside from the theoretical implications, this thought-provoking paper provides a well- explained introduction into the links between perception and production aspects of speech processing in stuttering. Kalinowski, J., Armson, J., Roland-Mieszowski, M., & Stuart, A. (1993). Effects of alterations in auditory feedback and speech rate on stuttering frequency. Language and Speech, 36, 1-16. As with the selected reading list from chapter 14 which discusses auditory feedback from a therapeutic perspective, there is a wide range of Kalinowski and colleagues’ work that could have been included here. This one is an early but influential article on the discovery that altered feedback could reduce stuttering, without invoking a slowed speech rate. Rosenfield, D.B., & Jerger, J. (1984). Stuttering and auditory function. In R. Curlee and W. H. Perkins (Eds.), The nature and treatment of stuttering: New directions (pp. 73-88). San Diego, CA: College Hill Press. Much of the work on stuttering and auditory function was undertaken in the 1970s and early 1980s. Despite its age, this is still a very good source for earlier material on the subject of auditory processing and covers a lot of ground. There is currently no similar but more recent publication on the subject سایتهای مرتبط http://Siavashataee.com Goftardarmani.com http://Loknatzaban.org Vazir.org avalinkaraj.ir behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir behtarinalborz.ir behtarinealborz.ir behtarinekaraj.ir behtarinkaraj.ir entekhabe1400.ir address-goftardarmani-karaj.ir siavash-ataee.ir goftardarmanikaraj.ir goftardarmanionline.ir goftareravan.ir google-map.ir googlegame.ir googleimage.ir googlemovies.ir googleonline.ir hamejaa.ir karaj-medu.ir kardarmanialborz.ir kardarmanikaraj.ir loknatclinic.ir loknatshekan.ir medu-karaj.ir neurofeedbackalborz.ir otalborz.ir otkaraj.ir pff-rhs.ir siavash-ataee.ir siavashataee.download siavashataee.info siavashataee.ir siavashataee.mobi slpkaraj.ir slpnews.ir slponline.ir speech-therapy.ir autismonline.ir

آیا به اینها هم علاقه مند هستید ؟

نظرات بسته شده است .

Tehran

Fair
رطوبت 27
باد : 8.05 ک /ساعت
16 °C
12 19
24 Mar 2016
14 22
25 Mar 2016

نظر سنجی

اثرات لکنت شکن در تسهیل درمان لکنت شما چگونه بوده ؟

نتایج

در حال بارگذاری ... در حال بارگذاری ...
تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته