تگ شده: بررسی میزان ثبات روانی گفتار در کودکان همراه با لکنت با روش افزایش طول گفته

بررسی میزان ثبات روانی گفتار در کودکان همراه با لکنت با روش افزایش طول گفته بحث و نتیجه گیری :اين نتایج  نشان مي دهد كه يک درمان برنامه ريزی شده برای درمان كودكان همراه با … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته