تگ شده: طراحی و بررسی ویژگی هاي روانسنجی پرسشنامه “انعطاف پذیري روان شناختی در افراد بزرگسال مبتلا لا به اختلال لکنت”

طراحی و بررسی ویژگی هاي روانسنجی پرسشنامه “انعطاف پذیري روان شناختی در افراد بزرگسال مبتلا لا به اختلال لکنت” بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج  به دست آمده، اين پرسشنامه از روايي و … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته