آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۳/۲۰