آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۱۰