آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۱۳