آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل