آغاز تزریق واکسن «کوو ایران برکت» در قم

آغاز تزریق واکسن «کوو ایران برکت» در قمواکسن ایرانی برکت با تزریق به نخستین گروه از سالمندان ۶۸ ساله از امروز ۲۰ تیر ماه به شکل رسمی در ۳ مرکز استان قم آغاز شده است. زمان تزریق نوبت دوم واکسن ایرانی کوو ایران برکت ۲۸ روز پس از تزریق نوبت اول بوده و کسانی که در نوبت اول واکسن خارجی دریافت کرده اند برای تزریق نوبت دوم براساس نوبت دهی در کارت واکسن ارائه شده به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنندSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل