از فردا دوز دوم واکسیناسیون در جهرم انجام می شود؛ افرادی که باید دوز دوم واکسن سینوفارم دریافت کنند به جایگاه نماز جمعه مراجعه نمایند

از فردا دوز دوم واکسیناسیون در جهرم انجام می شود؛ افرادی که باید دوز دوم واکسن سینوفارم دریافت کنند به جایگاه نماز جمعه مراجعه نمایند


واکسیناسیون

از فردا دوز دوم واکسیناسیون در جهرم انجام می شود؛ افرادی که باید دوز دوم واکسن سینوفارم دریافت کنند به جایگاه نماز جمعه مراجعه نمایند

از فردا دوز دوم واکسیناسیون در جهرم انجام می شود؛ افرادی که باید دوز دوم واکسن سینوفارم دریافت کنند به جایگاه نماز جمعه مراجعه نمایندSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل