استفاده از دستگاه Eye Tracking برای افزایش توجه و تمرکز