اصلاحيـه آگهـي فراخوان ثبت نام از نيروي مورد نياز براي اجراي برنامه پزشك خانواده

اصلاحيـه آگهـي فراخوان ثبت نام از نيروي مورد نياز براي اجراي برنامه پزشك خانواده


اصلاحيـه آگهـي فراخوان ثبت نام از نيروي مورد نياز براي اجراي برنامه پزشك خانواده

اصلاحيـه آگهـيفراخوان ثبت نام از نيروي مورد نياز براي اجراي برنامه پزشك خانواده در شهرهاي ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر استان ( بروجن – فارسان – فرخشهر – هفشجان و لردگان ) منتشره در هفته نامه سراسري زاگرس ايران مورخ ۴/۸/۸۹ بنــد ۶ قسمت مدارك مـورد نيـاز « تصوير گواهي پايان طرح نيروي انساني » بـه اين شرح اصلاح مي گردد. الف . براي داوطلباني كه طرح نيروي انساني را در هر رشته اي طي نموده اند ، تصوير گواهي پايان طرح ب . براي رشته هايي كه طرح آنها اجباري مي باشد ( پرستاري ) تصوير گواهي پايان طرح يا گواهي اشتغال به طرح يا معافيت از آن ( داوطلبان اين رشته كه تا كنون طرح خود را شروع ننموده اند مجاز به ارسال مدارك نمي باشند ) ج . براي رشته هايي كه طرح آنها اختياري مي باشد ( تغذيه – روانشناسي باليني ، عمومي و مشاوره – بهداشت خانواده – بهداشت محيط – مبارزه با بيماريها ) تصوير مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل معتبر از دانشگاه محل تحصيل يا گواهي اشتغال به طرح يا پايان طرح يا معافيت از آن . * بند ۹ مدارك مورد نياز « گواهي معتبر دوره ICDL حذف مي گردد . در قسمت اولويت هاي واجدين شرايط ، بند ۸ به اين شرح اضافه مي گردد. * بند ۸ : دارندگان مدرك ICDL در اولويت مي باشند . و در بند ۷ اين قسمت عنوان فرزند كارمند دانشگاه حذف مي گردد. در قسمت مدارك مورد نياز بند ۷ – دو قطعه عكس پرسنلي ۴ * ۳ جديد اصلاح مي گردد . سؤالات آزمون مربوطه از بسته خدمتي تيم سلامت براساس دستورالعمل نظام ارجاع پزشك خانواده در مناطق شهري نسخه ۰۱ كه در وب سايت دانشگاه علوم پزشكي استان به آدرس WWW.SKUMS.AC.IRدر دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت مي باشد. * مهلت ارسال مدارك ثبت نامي تا پـــايــان وقت اداري روز پنجشنبه ۲۰/۸/۸۹ تمديد مي گردد ( ضمناً مهلت فوق قابل تمديد نبوده و آخرين مهلت تحويل مدارك به پست تاريخ مذكور خواهد بود) * زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون به روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ آذر ماه سالجاري در محل مركز بهداشت استان تغيير نمود. * تاريخ برگزاري آزمون به روز پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹ تغيير نمود ( محل و ساعت دقيق آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد )

تعداد بازدید:

۲۰Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل