اصلاحیه آگهی مناقصه شماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۵۹ دانشگاه علوم پزشکی اراک

اصلاحیه آگهی مناقصه شماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۵۹ دانشگاه علوم پزشکی اراک

اصلاحیه آگهی مناقصه شماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۵۹ دانشگاه علوم پزشکی اراک


پیرو آگهی مناقصه  عمومی  همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده) دو مرحله ای تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک به شماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۵۹ ؛ مندرج در صفحه ۵ روزنامه  تجارت به تاریخ سه شنبه  ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ شماره ۲۰۶۴  به اطلاع میرساند  : زمان گشایش پیشنهادات روز  یک شنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹  ساعت ۹ صبح  می باشد.  زمان تحویل ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار تا ساعت ۱۴ ظهر روز شنبه ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ و مهلت بارگزاری مستندات و مدارک  و پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ تمدید می شود  و آگهی مناقصه فوق به شرح این آگهی اصلاح می گردد.                                                                                                                                                                                                       روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل