اعلام فهرست واجدین شرایط رشته شغلی فوریتهای پزشکی

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل