افتتاح ساختمان کلینیک های تخصصی بیمارستان شفا بشرویه بدست وزیر پرتلاش بهداشت –

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل