اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر سلامت

اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر سلامت


خیر سلامت

اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر سلامت

اهداء مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید “تجهیزات پزشکی” ، توسط خانواده خیر سلامتSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل