اکسیژن ساز جدید بیمارستان امام خمینی نور در مدار قرار گرفت – ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل