بازدید دکتر نادر آهنگر از مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونای شهرستان های گلوگاه، بهشهر و نکا – ۱۴۰۰/۰۴/۲۶