بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مرکز آموزشی درمانی بوعلی ساری – ۱۴۰۰/۰۴/۱۴