بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مرکز آموزشی درمانی بوعلی ساری – ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل