بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس و بیمارستان امام (ره) نور – ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل