بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بیمارستان شهید بهشتی نوشهر – ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل