بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بیمارستان امام خمینی(ره) آمل – ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل