با پایان سفر مقام عالی وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی

با پایان سفر مقام عالی وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی

با پایان سفر مقام عالی وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی


با پایان سفر مقام عالی وزارت بهداشت به استان خراسان جنوبی

دکتر قائمی از حضور وزیر و سایر مسئولین وزارتی، استانی و دانشگاه قدردانی نمودSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل