بررسی اثرات ملاتونین و سلولهای شبه عصبی حاصل از تمایز سلولهای بنیادین مشتق از خون قاعدگی……( دکتر موسوی زاده)

بررسی اثرات ملاتونین و سلولهای شبه عصبی حاصل از تمایز سلولهای بنیادین مشتق از خون قاعدگی……( دکتر موسوی زاده)

بررسی اثرات ملاتونین و سلولهای شبه عصبی حاصل از تمایز سلولهای بنیادین مشتق از خون قاعدگی……( دکتر موسوی زاده)به نظر می رسد استفاده از ملاتونین و سلول های تمایز یافته MenSCs به سلول های شبه عصبی می تواند تاثیر بسیاری در روند درمان بیماران با سکته مغزی داشته باشد. همچنین به نظر می رسد سلول های تمایزی جهت بهبود شرایط پس از ایسکمی نیاز به زمان بیشتری دارند تا بتوانند با ترشح عوامل…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل