برپایی بیمارستان صحرایی در شهرستان نهبندان –

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل