بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است

بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است


داروی کرونا

بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده است

بیشترین میزان مصرف داروهای کرونایی در جهرم، در موج چهارم بوده استSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل