تأمین اعتبار “بهسازی و نوسازی کامل آزمایشگاه” بیمارستان استاد مطهری جهرم توسط خانواده خیر سلامت*

تأمین اعتبار “بهسازی و نوسازی کامل آزمایشگاه” بیمارستان استاد مطهری جهرم توسط خانواده خیر سلامت*


خیر سلامت

تأمین اعتبار “بهسازی و نوسازی کامل آزمایشگاه” بیمارستان استاد مطهری جهرم توسط خانواده خیر سلامت*

تأمین اعتبار “بهسازی و نوسازی کامل آزمایشگاه” بیمارستان استاد مطهری جهرم به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال ، توسط خانواده خیر سلامت*Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل