تنها راه ریشه کن شدن بیماری کرونا انجام واکسیناسیون است – ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل