جهرم به لحاظ موقعیت و وجود پزشکان متخصص از شهر هایی است که توانسته خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت به مردم ارائه دهد

جهرم به لحاظ موقعیت و وجود پزشکان متخصص از شهر هایی است که توانسته خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت به مردم ارائه دهد


معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی کشور:

جهرم به لحاظ موقعیت و وجود پزشکان متخصص از شهر هایی است که توانسته خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت به مردم ارائه دهد

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی کشورSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل