حضور دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی در محل رای گیری هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان قم

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل