دو شرط مهم رهبر انقلاب برای دریافت واکسن کرونا

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل