دو فوتی و ۱۸ بستری جدید در یک روز؛ عادی انگاری دروازه ورود جهرم به موج جدید کرونا

دو فوتی و ۱۸ بستری جدید در یک روز؛ عادی انگاری دروازه ورود جهرم به موج جدید کرونا


دو فوتی و ۱۸ بستری جدید

دو فوتی و ۱۸ بستری جدید در یک روز؛ عادی انگاری دروازه ورود جهرم به موج جدید کرونا

دو فوتی و ۱۸ بستری جدید در یک روز؛ عادی انگاری دروازه ورود جهرم به موج جدید کروناSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل