دکتر احمدی از بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بازدید کرد –