دکتر احمدی از تامین یک دستگاه ماموگرافی پیشرفته جهت بیمارستان شهدا قاین خبر داد –

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل