دکتر دهقانی از راه اندازی سومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شهرستان بیرجند خبر داد –

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل