دکتر عابدی از راه اندازی دو رشته کاردانی(مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده) در مجتمع عالی سلامت نهبندان خبر داد –

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل