دکتر محمودی راد از افزایش دو برابری بیماران بستری کرونا خبر داد –