شرایط کرونایی حاد در جهرم؛ ۵۰ درصد از نمونه ها مثبت می شود/ وضع بالینی بیماران بستری دیرتر به سمت بهبودی می رود

شرایط کرونایی حاد در جهرم؛ ۵۰ درصد از نمونه ها مثبت می شود/ وضع بالینی بیماران بستری دیرتر به سمت بهبودی می رود


موج پنجم

شرایط کرونایی حاد در جهرم؛ ۵۰ درصد از نمونه ها مثبت می شود/ وضع بالینی بیماران بستری دیرتر به سمت بهبودی می رود

شرایط کرونایی حاد در جهرم؛ ۵۰ درصد از نمونه ها مثبت می شود/ وضع بالینی بیماران بستری دیرتر به سمت بهبودی می رودSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل