فراخوان بیماران دیابتی مصرف کننده پن انسولین به مرکز دیابت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل