فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ وتوزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک(۲- ۱۴۰۰)

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ وتوزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک(۲- ۱۴۰۰)

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه، طبخ وتوزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک(۲- ۱۴۰۰)


دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه   تاریخ  ۲۱/۰۱/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی  مناقصه :  روز شنبه  تاریخ   ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ 
زمان بازگشایی پاکت های الف  مناقصه : ساعت   ۱۰ روز یکشنبه   تاریخ  ۰۵/۰۲/۱۴۰۰ 
جلسه توجیهی ضروری با متقاضیان شرکت در مناقصه در تاریخ سه شنبه  ۲۴/۰۱/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ در دفتر ریاست بیمارستان برگزار می شود .
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۳.۱۳۸.۸۹۱.۷۵۰ ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران است. 
 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل