فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۲-۹۹ )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۲-۹۹ )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۲-۹۹ )


بشماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۶۲ سامانه تدارکات الکترونیک دولت

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت مورد نیازخود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه روز سه شنبه تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ است 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز سه شنبه تاریخ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ می باشد. 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  ۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۹۴۱ و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱ 
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸ 
 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل