لکنت زبان کودکان: چه عواملی باعث تشدید لکنت می شود؟