مجهز شدن بیمارستان پیمانیه جهرم به خط E1، خطوط دیجیتال E1 امکان برقراری ۳۰ تماس همزمان را ایجاد می کند

مجهز شدن بیمارستان پیمانیه جهرم به خط E1، خطوط دیجیتال E1 امکان برقراری ۳۰ تماس همزمان را ایجاد می کند


بیمارستان پیمانیه

مجهز شدن بیمارستان پیمانیه جهرم به خط E1، خطوط دیجیتال E1 امکان برقراری ۳۰ تماس همزمان را ایجاد می کند

با مجهز شدن بیمارستان پیمانیه جهرم به خطوط ایوان، خطوط تلفن های این مرکز آموزشی و درمانی دیگر اشغال نخواهد بود و امکان برقرای ۳۰ تماس همزمان وجود دارد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل