مرکز (EDC) دانشگاه رتبه عالی اعتبار بخشی را در بین تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دست آورد

مرکز (EDC) دانشگاه رتبه عالی اعتبار بخشی را در بین تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دست آورد


آموزش

مرکز (EDC) دانشگاه رتبه عالی اعتبار بخشی را در بین تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دست آورد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) جهرم، در اعتباربخشی سال۱۳۹۹ دربین تمام مراکز توسعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور رتبه عالی را بدست آورد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه