معاون درمان وزیر بهداشت: خیران پیشتاز در ساخت و تجهیز بیمارستان های مازندران – ۱۴۰۰/۰۴/۲۴