مقالات فارسی – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

مقالات فارسی – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳


Afshar, B., Amini, L., Nabavi, S.M., Mohammadnouri, M., Jahanfar, S. and Hasani, M., ۲۰۲۱. Effect of expressive writing on promotion of body image in women with multiple sclerosis: A randomized controlled trial.

Source link


iran


IUMS دانشگاه


Medical Sciences


University


ایران


علوم پزشکی


فارسی


مقالاتSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل