مهندس شریف زاده/آخرین وضعیت بیماری کرونا در خراسان جنوبی –