نشست خبری بررسی نتایج و دستاوردهای سفر وزیر بهداشت برگزار شد –

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل