همزمان با «روز فناوری اطلاعات» از صفحه جدید سایت دانشگاه علوم پزشکی قم رونمایی شد

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل