همسر گرانقدر شهید بزرگوار “سردار شهید احمد مقدسی” و والده گرامی جناب آقای دکتر یوسف مقدسی مدیر محترم حراست دانشگاه علوم پزشکی مازندران به رحمت خدا رفت

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل