پذیرش دانشجو در مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر –